Assistansakademin > Nedsatt autonomi

Personlig assistans till personer med nedsatt autonomi

Kort yrkeshögskoleutbildning (20 p)
25 procents studietakt

Personlig assistans till personer med nedsatt autonomi är utbildningen för dig som arbetar som personlig assistent och vill fördjupa och bredda din kompetens. Grunden i utbildningen är assistansanvändarens självbestämmande.

Kursstart

Ingen kursstart hösten 2024.

Har du frågor? Kontakta oss på: info@assistansakademin.se

Särskild förkunskap som krävs

Minst 6 månader sammanhållen yrkeserfarenhet på minst halvtid som personlig assistent eller motsvarande.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i de studerandes tidigare yrkeserfarenheter och kräver därför en förtrogenhet inom yrkesområdet personlig assistans för att kunna tillägna sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen ger inom kvalificerad omvårdnad i området funktionsnedsättning. Under utbildningen genomförs även ett antal projekt som förutsätter att den studerandes grundkunskaper och färdigheter är väl förankrade.

Här kan du läsa om allmän behörighet och antagningsregler på Yrkeshögskolans sida.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du ha kunskap om

 • Personlig assistans utifrån lagstiftarens intention
 • Personlig assistans utifrån den enskildes livssituation
 • Begreppet nedsatt autonomi och dess konsekvenser
 • Rollerna i personlig assistans
 • Säkerhet för den man assisterar och för sig själv
 • AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och kommunikation med subtila signaler
 • Kommunikation och samspel i assistansen

Efter avslutad utbildning kommer du kunna

 • Arbeta för att ge personer med nedsatt autonomi en individuellt anpassat personlig assistans
 • Tolka kommunikation och vara medveten om din egen roll och makt i kommunikationen
 • Assistera i kommunikation så att assistansanvändaren kan förstå och göra sig förstådd
 • Utifrån lagens intention kunna assistera på ett sätt som främjar den assistansberättigades
 • självbestämmande
 • Etik och förhållningssätt i relation till assistansanvändaren
 • Reflektera över din egen roll i relation till assistansanvändaren
 • Samspela med andra i och runt assistansen
 • Arbeta på ett förebyggande sätt för att identifiera, förebygga och hantera risker som kan uppstå i assistansen

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetens att

 • Självständigt kunna tillämpa dina kunskaper inom ramen för gällande regler i den personliga assistansen
 • Självständigt kunna arbeta utifrån den enskilda personens behov och önskningar, med respekt för
 • hens självbestämmande
 • Reflektera över sin egen roll i assistansen och över den makt man har i assistansanvändarens liv
 • Samarbeta för att den enskilde ska få bästa tänkbara assistans
 • Assistera i kommunikation så att assistansanvändaren kan leva ett aktivt liv i gemenskap med andra

Utbildningen består av två delkurser

 • Kommunikation (10 poäng)
 • Min och andras roller i en fungerande assistans (10 poäng)

Lärande

Under utbildningen läggs vikt vid personlig och professionell utveckling genom självreflektion, reflektion och diskussion i grupp, med studiekamrater och lärare. Utbildningens kurser är utformade så att de på ett tydligt sätt relaterar till varandra innehållsmässigt samt bidrar till en lärandeprogression i både teoretiska och yrkespraktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Utbildningen genomförs i tätt samarbete med arbetslivet, assistansanvändare och arbetsgivarorganisationen Fremia. Utbildningen är på distans med 25 procents studietakt för att så långt det går anpassas både till de studerandes och till arbetsgivarnas förutsättningar. Lärare finns tillgänglig digitalt en dag per vecka för handledning och uppföljning av studierna och examinations­uppgifterna. Den pedagogiska metoden kommer att till största delen vara blended learning (en kombination av fysiskt och virtuellt klassrum) och flippat klassrum (de studerande tar till sig de teoretiska momenten före lektionspass och använder tiden då de träffas till problemlösning och reflektion). Föreläsningar kommer att ske digitalt, i snitt en förmiddag varannan vecka. De spelas även in för dem som inte har möjlighet att delta. Förutom online-föreläsningar kommer en stor mängd förinspelat material att finnas. Examinationsuppgifterna kommer att bestå av inlämningsuppgifter, reflektionsuppgifter kopplade till teori och projektuppgifter. Läraren följer de studerandes progression och utveckling och bedömningen kommer att ske formativt under projektets gång. Som stöd i studierna finns en lärplattform där den studerande har tillgång till kursmaterial, övningar, studiehandledning, liveföreläsningar och inspelade föreläsningar. De praktiska övningarna kommer att genomföras i samarbete med våra samarbetspartners. De skolförlagda teoretiska momenten kommer att varvas med arbetslivsanknutet praktiskt arbete. Gästföreläsare från arbetslivet kommer att anlitas. Assistansanvändare kommer också att gästföreläsa för att brukarens perspektiv och självbestämmande ska genomsyra utbildningen. För studerande som är i behov av särskilt pedagogiskt stöd eller annat stöd upprättas en individuell plan för att på bästa sätt fånga upp den studerandes behov av stöd för att klara utbildningen.