Assistansakademin > Kvalificerad omvårdnad

Kvalificerad omvårdnad inom personlig assistans

Kort yrkeshögskoleutbildning (20 p)
25 procents studietakt

Kvalificerad omvårdnad inom personlig assistans är utbildningen för dig som arbetar som personlig assistent och vill fördjupa och bredda din kompetens. Grunden i utbildningen är assistansanvändarens självbestämmande.

Kursstart

Ingen kursstart hösten 2024.

Har du frågor? Kontakta oss på: info@assistansakademin.se

Särskild förkunskap som krävs

Minst 6 månader sammanhållen yrkeserfarenhet på minst halvtid som personlig assistent eller motsvarande.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i de studerandes tidigare yrkeserfarenheter och kräver därför en förtrogenhet inom yrkesområdet personlig assistans för att kunna tillägna sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som utbildningen ger inom kvalificerad omvårdnad i området funktionsnedsättning. Under utbildningen genomförs även ett antal projekt som förutsätter att den studerandes grundkunskaper och färdigheter är väl förankrade.
Här kan du läsa om allmän behörighet och antagningsregler på Yrkeshögskolans sida.

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du ha kunskap om

 • Att ge assistans som främjar hälsa, välbefinnande och självbestämmande
 • Vad begreppen flerfunktionsnedsättning, omvårdnad och egenvård innebär och hur de påverkar arbetet som personlig assistent
 • Vad en hjärnskada är och hur den påverkar kroppens funktioner och behovet av assistans
 • Att assistera utifrån kunskap om kroppens grundläggande funktioner till exempel andning, nutrition, munhälsa, tarm, urinvägar, rörelseapparaten och sömn
 • Att upptäcka förändringar/avvikelser i relation till personens utgångsläge
 • Att ge assistans som möjliggör kommunikation och nödvändigt samspel med respekt för assistansanvändarens integritet
 • Hantera vanliga läkemedel som hör till egenvård samt kunskaper om dess påverkan av kroppen samt biverkningar

Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter i

 • Att på ett självständigt sätt samspela med assistansanvändare, assistenter och närstående med perspektiv på assistansanvändarens liv och hälsa
 • Att ge den kvalitativa omsorg som assistansanvändarens flerfunktionsnedsättning kräver
 • Ta ansvar för att den kvalificerade omvårdnaden bidrar till den övergripande målsättningen för den personliga assistansen; ett gott liv med självbestämmande och integritet, i gemenskap med andra i samhället
 • Att utveckla assistansen, kommunikation och samspel på ett sätt som främjar assistansanvändarens liv och hälsa
 • Att reflektera kring dig själv, ditt eget arbete och ditt lärande

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetens att

 • På ett ansvarsfullt sätt ge personlig assistans till personer med flerfunktionsnedsättningar, med respekt för deras självbestämmande och integritet
 • Planera och genomföra kvalificerade omvårdnadsmoment i uppdragsgivarens vardag, utifrån givna instruktioner
 • Självständigt ta ansvar för helhetssyn, kommunikation och samspel i relation till de olika omvårdnadsmomenten
 • Utifrån en förståelse för kroppens funktioner kunna föreslå åtgärder för hälsa och välbefinnande
 • Identifiera olika situationer och bedöma när man behöver ta kontakt med legal företrädare och/eller annan kompetens
 • Samarbeta med olika människor i olika funktioner kopplat till assistansanvändaren
 • Självständigt reflektera kring dig själv och ditt arbete på ett sätt som utvecklar assistansens kvalitet

Utbildningen består av två delkurser

 • Flerfunktionsnedsättning och hälsa (10 poäng)
 • Kvalificerad omvårdnad (10 poäng)

Lärande

Under utbildningen läggs vikt vid personlig och professionell utveckling genom självreflektion, reflektion och diskussion i grupp, med studiekamrater och lärare. Utbildningens kurser är utformade så att de på ett tydligt sätt relaterar till varandra innehållsmässigt samt bidrar till en lärandeprogression i både teoretiska och yrkespraktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Utbildningen genomförs i tätt samarbete med arbetslivet, assistansanvändare och arbetsgivarorganisationen Fremia.

Utbildningen är på distans med 25 procents studietakt för att så långt det går anpassas både till de studerandes och till arbetsgivarnas förutsättningar. Lärare finns tillgänglig digitalt en dag per vecka för handledning och uppföljning av studierna och examinations­uppgifterna.

Den pedagogiska metoden kommer att till största delen vara blended learning (en kombination av fysiskt och virtuellt klassrum) och flippat klassrum (de studerande tar till sig de teoretiska momenten före lektionspass och använder tiden då de träffas till problemlösning och reflektion). Föreläsningar kommer att ske digitalt, i snitt en förmiddag varannan vecka. De spelas även in för dem som inte har möjlighet att delta. Förutom online-föreläsningar kommer en stor mängd förinspelat material att finnas. Examinationsuppgifterna kommer att bestå av inlämningsuppgifter, reflektionsuppgifter kopplade till teori och projektuppgifter. Läraren följer de studerandes progression och utveckling och bedömningen kommer att ske formativt under projektets gång. Som stöd i studierna finns en lärplattform där den studerande har tillgång till kursmaterial, övningar, studiehandledning, liveföreläsningar och inspelade föreläsningar. De praktiska övningarna kommer att genomföras i samarbete med Assistansakademins samarbetspartners. De skolförlagda teoretiska momenten varvas med arbetslivsanknutet praktiskt arbete. Gästföreläsare från arbetslivet kommer att anlitas. Assistansanvändare kommer också att gästföreläsa för att brukarens perspektiv och självbestämmande ska genomsyra utbildningen. För studerande som är i behov av särskilt pedagogiskt stöd eller annat stöd upprättas en individuell plan för att på bästa sätt fånga upp den studerandes behov av stöd för att klara utbildningen.