Assistansakademin > Förebyggande stöd

Förebyggande stöd inom personlig assistans

Kort yrkeshögskoleutbildning (20 p)
25 procents studietakt

Förebyggande stöd inom personlig assistans är utbildningen för dig som arbetar som personlig assistent och fördjupa och bredda din kompetens. Grunden i utbildningen är assistansanvändarens självbestämmande.

Kursstart

Kursstart: 26/8 2024

Kursen pågår till och med: 15/12 2024

Sista ansökningsdatum: 29/7 2024
Svar om antagning meddelas två veckor före kursstart

Har du frågor? Kontakta oss på: info@assistansakademin.se

Särskild förkunskap som krävs

Minst 6 månader sammanhållen yrkeserfarenhet på minst halvtid som personlig assistent eller motsvarande.

Utbildningen tar sin utgångspunkt i de studerandes tidigare yrkeserfarenheter och kräver därför en förtrogenhet inom yrkesområdet personlig assistans för att kunna tillägna sig de kunskaper, färdigheter och kompetenser som en personlig assistent med specialisering förebyggande stöd behöver besitta. Under utbildningen genomförs även ett antal projekt som förutsätter att den studerandes grundkunskaper och färdigheter är väl förankrade.

Här kan du läsa om allmän behörighet och antagningsregler på Yrkeshögskolans sida. 

Utbildningens mål

Efter avslutad utbildning kommer du ha kunskap om

 • Olika förhållningsätt som är grundat inom inlärningspsykologi till exempel positivt beteendestöd och lågaffektivt bemötande
 • Arbetsmiljö, hur både fysisk och psykisk miljö kan påverka en persons beteende och mående samt vikten av att förbereda och förutse kommande händelser för att ge individuellt anpassat stöd genom personlig assistans
 • Vikten av en fungerande kommunikation samt förmåga att använda sig av kommunikativa hjälpmedel
 • Kunskap om svåra beteendeproblem hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och vad som kan förorsaka dessa.
 • Struktur och rutiner och på vilket sätt det kan underlätta självbestämmandet och öka självförtroendet hos assistansanvändaren
 • Vad som är god kvalitet i assistansen och vikten av att låta självbestämmandet styra
 • Beteendestödsplaner, positiva förstärkningstekniker och nedtrappningsstrategier
 • Att de tillvägagångssätt för att hantera svårt beteende alltid bör vara personcentrerat, icke-våldsamt och respektfullt
 • Etik och förhållningsätt och egen roll i relation till assistansanvändaren
 • Vad respekt, integritet och självbestämmande innebär i arbetet med personlig assistans
 • Att arbeta på ett förebyggande pedagogiskt sätt genom beprövade metoder och strategier för att ge personer med funktionsnedsättningar ett individuellt anpassat stöd i och med den personliga assistansen.
 • Att tolka kommunikation och beteende för att använda sig av rätt stödinsatser vid rätt tillfälle
 • Utifrån lagens intention i förebyggande pedagogiskt stöd, kunna arbeta praktiskt och hållbart med insatser som främjar den assistansberättigades självbestämmande och hälsa
  Självständigt kunna arbeta med kvalificerade och motiverande insatser på individnivå.
 • I att identifiera vad det är som orsakar en individs utmanande beteende samt strategier för att motverka detta
 • Att på individnivå föreslå och upprätta beteendestödsplaner samt kunna arbeta enligt positiva förstärkningstekniker och nedtrappningsstrategier
 • Att arbeta självständigt enligt modellerna för positivt beteendestöd och lågaffektivt bemötande

Efter avslutad utbildning kommer du ha färdigheter i

 • Att arbeta på ett förebyggande pedagogiskt sätt genom beprövade metoder och strategier för att ge personer med funktionsnedsättningar ett individuellt anpassat stöd i och med den personliga assistansen
 • Att tolka kommunikation och beteende för att använda sig av rätt stödinsatser vid rätt tillfälle
 • Utifrån lagens intention i förebyggande pedagogiskt stöd, kunna arbeta praktiskt och hållbart med insatser som främjar den assistansberättigades självbestämmande och hälsa
 • Självständigt kunna arbeta med kvalificerade motiverande insatser på individnivå
 • Att identifiera vad det är som orsakar en individs utmanande beteende samt strategier för att motverka detta
 • Att på individnivå föreslå och upprätta beteendestödsplaner samt kunna arbeta enligt positiva förstärkningstekniker och nedtrappningsstrategier
 • Kunna arbeta självständigt enligt modellerna för positivt beteendestöd och lågaffektivt bemötande

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetens att

 • Utifrån ett etiskt övervägande självständigt kunna arbeta utifrån olika förhållningssätt och modeller till exempel förebyggande stöd, positivt beteendestöd, motiverande samtal och lågaffektivt bemötande utifrån den enskilde assistansanvändarens behov och med respekt för självbestämmande
 • Att självständigt kunna arbeta med kvalificerade motiverande insatser samt ha förmågan att föreslå utveckling och förbättringsområden inom utbildningens delmål
 • Ta ansvar för att arbetet i assistansen har hög kvalitet
 • Förmåga att se utvecklingsbehov och förändringar i assistansanvändarens liv och arbeta för ett liv med självbestämmande

Utbildningen består av två delkurser

 1. Förebyggande pedagogiskt stöd (10 poäng)
 2. Kvalificerade motiverande insatser (10 poäng)

Lärande

Under utbildningen läggs vikt vid personlig och professionell utveckling genom självreflektion, reflektion och diskussion i grupp, med studiekamrater och lärare. Utbildningens kurser är utformade så att de på ett tydligt sätt relaterar till varandra innehållsmässigt samt bidrar till en lärandeprogression i både teoretiska och yrkespraktiska kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Utbildningen genomförs i tätt samarbete med arbetslivet, assistansanvändare och arbetsgivarorganisationen Fremia. Utbildningen är på distans med 25 procents studietakt för att så långt det går anpassas både till de studerandes och till arbetsgivarnas förutsättningar. Lärare finns tillgänglig digitalt en dag per vecka för handledning och uppföljning av studierna och examinations­uppgifterna. Den pedagogiska metoden kommer att till största delen vara blended learning (en kombination av fysiskt och virtuellt klassrum) och flippat klassrum (de studerande tar till sig de teoretiska momenten före lektionspass och använder tiden då de träffas till problemlösning och reflektion). Föreläsningar kommer att ske digitalt, i snitt en förmiddag varannan vecka. De spelas även in för dem som inte har möjlighet att delta. Förutom online-föreläsningar kommer en stor mängd förinspelat material att finnas. Examinationsuppgifterna kommer att bestå av inlämningsuppgifter, reflektionsuppgifter kopplade till teori och projektuppgifter. Läraren följer de studerandes progression och utveckling och bedömningen kommer att ske formativt under projektets gång. Som stöd i studierna finns en lärplattform där den studerande har tillgång till kursmaterial, övningar, studiehandledning, liveföreläsningar och inspelade föreläsningar. De praktiska övningarna kommer att genomföras i samarbete med våra samarbetspartners. De skolförlagda teoretiska momenten varvas med arbetslivsanknutet praktiskt arbete. Gästföreläsare från arbetslivet kommer att anlitas. Assistansanvändare kommer också att gästföreläsa för att brukarens perspektiv och självbestämmande ska genomsyra utbildningen. För studerande som är i behov av särskilt pedagogiskt stöd eller annat stöd upprättas en individuell plan för att på bästa sätt fånga upp den studerandes behov av stöd för att klara utbildningen.